Om data te verzamelen en instellingen verder te helpen in de implementatie van het Art model worden audits gehouden bij de deelnemende organisaties. De audits worden uitgevoerd door de hiervoor getrainde auditoren.

Gezien de aansluiting van de ART auditor op het ART model, is er gekozen voor een audit team binnen de triade, dus het team bestaat uit (ex)-cliënten/ ervaringsdeskundigen en naasten/ (familie)ervaringsdeskundigen. Auditoren zijn onafhankelijk, hebben ervaring in het werkveld en hebben een training gevolgd. Zij werken volgens een vastgestelde werkwijze en beoordelen op diverse items of het team aan de ART-normen voldoet. In een audit bezoeken drie auditoren gezamenlijk de afdeling, waarbij zij kennis nemen van dezelfde data.

Na afloop van de auditdag scoren zij onafhankelijk van elkaar het scoreformulier voor de ART-monitor en sturen dit binnen een week op naar de onderzoekers van het VUmc.

De beoordeling van de items vindt plaats op basis van:

  • Beoordeling gegevens afdeling/team:

Het team vult vooraf een aantal basisgegevens in op een vragenlijst. Op basis van deze gegevens controleren de auditoren een aantal randvoorwaarden.

  • Audit:

Vervolgens bezoeken drie auditoren het team. Tijdens dit bezoek zijn de auditoren aanwezig bij een multidisciplinair overleg of multidisciplinaire overdracht. Tevens worden er interviews afgenomen.

  • Dossiercontrole:

Tijdens de audit wordt tevens dossieronderzoek uitgevoerd.

 Terugkoppelingen

De audits worden teruggekoppeld in een focusgroep bijeenkomst op de afdeling. De focusgroep wordt geleid door een van de onderzoekers. Het doel van de focusgroep is tweeledig.

Enerzijds vormt de terugkoppeling van de scores voor de deelnemende instellingen een evaluatiemoment aan de hand waarvan de kwaliteit en modelgetrouwheid verder verbeterd kunnen worden. Anderzijds worden verschillende visies op ART en ervaringen uitgewisseld om de inzichten op het werken met ART en met de monitor te vergroten.

Tijdens de terugkoppeling worden de scores per item geëvalueerd. Indien men zich niet kan vinden in de score wordt gevraagd welke score men beter vindt passen. In totaal vindt er binnen iedere deelnemende organisatie een focusgroep plaats. Van de focusgroepen worden audio-opnamen gemaakt om analyse mogelijk te maken. De afdeling ontvangt na afloop van de focusgroep een auditrapport waarin zowel de auditscores van de auditoren als het eigen geleverde commentaar op deze scores is weergegeven.