Het model ART biedt een nieuw perspectief voor de langdurige ggz verblijfszorg. Een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven.

Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, etcetera. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie waar ART zich voor gesteld ziet staan.

Centraal daarin staat dat ART zich richt op herstel in en herstel van de triade. De directe omgeving en naasten spelen een zeer belangrijke rol. Zij  kunnen een belangrijke schakel zijn en waardevol voor het herstelproces van de cliënt. Anderzijds is er vaak behoefte om contacten te herstellen, aandacht te hebben voor het herstelproces van naasten, en met elkaar in de triade (cliënt, naasten en hulpverlener) te werken aan het herstelproces en van elkaar te leren.

Daar waar de langdurige zorg vaak een wereld op zich is, naar binnen gericht en gesloten, richt ART zich naar buiten. Door aansluiting te zoeken bij mogelijkheden in de maatschappij, mensen van buiten binnen te halen, samen te werken met FACT, HIC en ketenpartners.

ART richt zich op:

 • Mensen (18+) met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces gestagneerd is en er ruimte is voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.
 • Deze omstandigheden maken dat er 24 uur zorg nodig is en alle andere zorg al is geprobeerd.
 • De verblijfsplaats is niet bepalend, maar de kwaliteit van de verschillende levensgebieden wel.

Zij voelen zich vaak overspoeld door ernstige en complexe psychiatrische symptomen die hen bemoeilijken of het onmogelijk maken (blijvend) regie te voeren over het eigen leven en welzijn. Zij zijn aangewezen op anderen om gevaar voor zichzelf of anderen te reduceren. Veelal ervaren zij problemen ten aanzien van de spanningsboog, concentratie, zelfcontrole, eigenwaarde, realiteitszin, continuïteit en hechting. (Toekomst)perspectief en geloof in eigen kunnen en/of herstel zijn vaak erg ver uit het blikveld geraakt.

Juist om die reden is het van belang binnen ART een nieuwe start te kunnen maken en elkaar in de triade op te zoeken. Vanuit oprechte belangstelling naar het leven wat iemand achter de rug heeft en dat wat nog voor iemand ligt.

Dit vraagt in eerste instantie een bevlogen en gepassioneerd team dat het contact met en zorg voor cliënten leuker weet te maken, de dialoog met de cliënt en hun naasten open houdt en als het nodig is ook wel eens buiten de gebaande paden treedt. Het team weet een sfeer te creëren waarin iemand zich weer gehoord voelt, openheid ervaart en mensen ontmoet die er in geloven dat het anders kan. Een multidisciplinair team waarin ervaringsdeskundigen samen met professionals optrekken om een STERK (een slim team in eigen regie en klantwaardig) team te worden.

Zeven kernuitgangspunten van ART

Naast een open en herstelondersteunende bejegening en omgeving wordt, zoals ook bij FACT en HIC, gezocht naar (evidence en practice based) methodieken die de open cultuur en het herstelproces bevorderen. Centraal daarin staat het ontwikkelen van eigen kracht en geloof in eigen capaciteiten. Geïnspireerd door de 12 bouwstenen uit ‘Over de brug” (Phrenos, 2014) zijn we gekomen tot zeven kernuitgangspunten van ART. Deze luiden:

 1. ART zorg is tijdelijk.
 2. Men kan wonen naar eigen keuze.
 3. We zien onvervulde behoeften als de oorzaak van ‘problematisch gedrag” en focussen op de achterliggende behoeften in plaats van het gedrag.
 4. Er is ruim aandacht voor herstel van identiteit.
 5. Herstel van gezondheid betekent zowel richten op lichamelijke als psychische gezondheid.
 6. Belangrijk is aandacht voor maatschappelijk herstel.
 7. We werken aan herstel van en in de triade

Op dit moment wordt gewerkt aan het vormgeven van deze 12 bouwstenen. Er is voornamelijk, want daar kunnen we het verschil maken, aandacht voor de eerste kennismaking als cruciaal moment in de behandeling. We adviseren daarom in deze eerste periode van 2 à 3 weken de volgende negen stappen:

herstel

Negen stappen:

 1. Contact maken en gastvrij onthaal (de 5 minuten-methodiek).
 2. ZAG (zorgafstemming) in de Triade.
 3. Herstelassessment (verbinding maken met oorspronkelijke geschiedenis en het netwerk).
 4. Risicotaxatie en Crisissignalering (m.b.v. crisiskaart, WRAP, triadekaart, taxatie instrumenten).
 5. Psychiatrisch onderzoek.
 6. Somatisch onderzoek.
 7. Rehabilitatie onderzoek.
 8. ROM.
 9. Behandelplan opstellen.

Wanneer het eerste contact voldoende basis heeft gelegd onder het wederzijds contact in de triade zijn een aantal onderdelen van de behandeling van belang. Het gaat daarbij om:

SONY DSC

Negen ART modules:

 1. Zelfregie, zelfzorg en inzet van zelfmanagementinstrumenten
 2. Betekenisvol meedoen
 3. Veiligheid: risicotaxaties en crisissignalering
 4. Opschalen/intensiveren en afbouwen van zorg
 5. Woonbegeleiding en -training
 6. Zorgafstemming in de triade
 7. Medicatie behandeling
 8. E-health en domotica
 9. Rehabilitatie

Een healing environment

Ambulantiseren is een van de uitgangspunten van ART. Herstellen doe je makkelijker vanuit een eigen woonplek. Daar waar dit (nog)niet mogelijk is kan men terugvallen op verblijf in Beschermd wonen of een klinische omgeving. In alle gevallen geldt dat een gezonde en aangename woonomgeving een belangrijk aspect is voor herstel.

Een omgeving die rust uitstraalt, een eigen plek biedt, schoon is, persoonlijk is ingericht, maakt dat iemand zich veilig en thuis kan voelen. Zowel in de bouw en inrichting als in de aandacht hiervoor van het team valt veel winst te halen. In de normen Oazis vinden we volop aanknopingspunten om deze helende omgeving te creëren.

Het ontwikkeltraject ART

Zoals u op deze website kunt lezen wordt op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van bovenstaand gedachtegoed. Hiervoor zijn ongeveer 25 experts bijeen geweest tijdens heidagen, waarvan ook cliënt- en familie ervaringsdeskundigen. Daarnaast werd ook gekeken naar initiatieven die al in de praktijk plaatsvinden. Via platformbijeenkomsten bouwen we verder aan dit ART model.

Heeft u een zinvolle bijdrage of wilt u een ervaringsverhaal delen op deze website. Neem dan contact met ons op.

Download hier de presentatie.