About ggz

Deelnemers gezocht vragenlijst identiteit/zingeving

Deelnemers gezocht voor vragenlijst-onderzoek over identiteit in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en Lentis wordt er door Lisette van der Meer, Hanneke Muthert, Marieke Pijnenborg, Elske Kronemeijer en Ellie van Setten onderzoek gedaan naar identiteit in de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat hulpverleners bieden aan zorg en ondersteuning rondom het thema ‘identiteit en zingeving’ bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Hiervoor hebben we een vragenlijst opgesteld, met vragen over werkvormen en gespreksthema’s gerelateerd aan identiteit. De vragenlijst is bedoeld voor geestelijk verzorgers, psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, ervaringsdeskundigen, en andere zorgmedewerkers die werken met mensen met een EPA.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen gebruikt worden in een vervolgproject, waarin we een innovatieve werkvorm zullen ontwikkelen om identiteitsontwikkeling bij mensen met een ernstige psychische aandoening te stimuleren.

U vindt de link naar de vragenlijst hier: https://lnkd.in/gW5fdCbG
Deelname aan het onderzoek is mogelijk tot 6 maart 2023.

Folder onderzoek identiteit en zingeving in de zorg voor mensen met een EPA

HIC&ART Platformbijeenkomst 29 november 2022 in Utrecht

Platformbijeenkomst klein

Op dinsdag 29 november 2022 organiseert Stichting HIC&ART
weer een platformbijeenkomst! Tijdens deze bijeenkomst wordt
er door middel van presentaties, pitches en workshops op een
laagdrempelige manier kennis en ervaringen omtrent zowel het
HIC als het ART model uitgewisseld.

Klik hier voor het programma van de HIC&ART platformbijeenkomst én hoe je je kunt aanmelden (vóór 22 november!).

Praktische informatie
Datum: dinsdag 29 november 2022
Tijd: 12.00 – 17.00 uur (12.00u inloop met lunch, 13.00u start programma)
Locatie: de Zalen van Zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Lerende netwerken gericht op voorkomen van verplichte zorg gestart met kick-off bijeenkomst

210818_Visual 2_klein voor samenvattingskaart3

In de herziene versie van de kwaliteitsstandaard Assertieve en verplichte zorg is het voorkomen van verplichte zorg een belangrijk onderdeel. Binnen de coalitie “Zorg zonder dwang is een keuze” werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. Onder andere door het vergroten van bewustwording en het opzetten van een lerend netwerk. Het voorkomen van verplichte zorg is een complex vraagstuk en een gezamenlijke uitdaging die om veel verbinding vraagt. Tijdens de kick-off bijeenkomst waren 85% van de ggz- instellingen die verplichte zorg leveren vertegenwoordigd.

Kick-off bijeenkomst
De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz (Waardenetwerk zorg en veiligheid), Nederlandse Politie, MIND en Akwa GGZ. Tijdens de kick-off bijeenkomst op 17 mei waren 59 geïnteresseerde professionals en ervaringsdeskundigen aanwezig namens meer dan dertig ggz-organisaties. Met als doel bestaande leernetwerken met elkaar te verbinden en een start te maken met nieuwe leernetwerken van klinische en ambulante teams

Verschillende sprekers deelden hun ervaring over het voorkomen en toepassen van verplichte en assertieve zorg. In een workshop spraken bestuurders met elkaar over uitbreiding van de coalitie en de vorming van een landelijk platform. In een andere workshop verkenden vertegenwoordigers van ambulante en klinische teams de mogelijkheid om met elkaar een lerend netwerk te vormen.

Delen van informatie en van elkaar leren
Sprekers deelden onder andere hun ervaring met het delen van informatie en onderling van elkaar leren, om verplichte zorg te verminderen en benoemden het belang van ervaringsdeskundigheid. Bekijk hier een korte compilatie van de sprekers. Na korte pitches in het plenaire gedeelte zijn de sprekers in aparte workshops in gesprek gegaan met de deelnemers.

Bouke Bijnsdorp, voorzitter stichting HIC/ART en directeur GGZ inGeest benoemde dat ondanks alle nieuwe structuren van wetgeving, partijen hebben geconstateerd dat er meer moet gebeuren rondom het voorkomen van verplichte zorg en dat het van groot belang is om met elkaar verbinding op dit thema te creëren.

Fred Balhuizen, beleidsmedewerker MIND, gaf aan hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigheid uit de achterban van MIND in te brengen in de lerende netwerken en de rol die het MIND Expert Center hierin kan spelen.

Niels Mulder, psychiater en voorzitter van de NVvP, gaf aan dat de noodzaak om dwang toe te passen lager moet worden. “Er is geen wetenschappelijk onderzoek wat laat zien dat ambulante dwang beter is dan geen ambulante dwang, integendeel. We moeten er daarom grote vraagtekens bij zetten of dit niet anders kan.” Hij sprak de hoop uit dat er dankzij de inzet van de coalitie steviger aan gewerkt wordt en de cijfers van het toepassen van verplichte zorg echt omlaaggaan.

Markus van der Burgh, projectmanager van Akwa GGZ lichtte de uitkomsten van een enquête onder 268 professionals over assertieve en verplichte zorg toe. “De meeste zorgprofessionals vinden assertieve en verplichte zorg onmisbaar en noemen assertieve zorg een goede manier om verplichte zorg te voorkomen. Van de respondenten ervaart 60% knelpunten bij het aanbieden van assertieve zorg en 76% bij de uitvoer van verplichte zorg.”

Houkje Tamsma, psychiater en geneesheer-directeur GGZ Friesland liet zien wat zij bereikt hebben met onderling leren met een groep geneesheer-directeuren. “We hebben die behoefte gevoeld en voelen ook het enthousiasme erover. Als je het op een goede manier doet dan is het enorm inspirerend, het geeft verbinding, het geeft plezier in het werk. Het is heel plezierig om met mensen die met dezelfde doelen werken dit te kunnen delen.”

Albert Blom, psychiater en directeur zorg GGZ Noord-Holland-Noord, liet zien hoe er binnen Volante informatie-uitwisseling tussen HIC-afdelingen plaatsvindt en hoe organisaties zo van elkaar leren. “We gebruiken onder andere de Positive Perception vragenlijst die wordt afgenomen bij iemand die de HIC verlaat, met 9 vragen en één open vraag, de laatste open vraag geeft onverwachte inzichten.”

Eric Noorthoorn, onderzoeker GGNet, “ik hoor van veel instellingen dat ze aan het worstelen zijn met wat zinvolle data zijn en aan welke je minder hebt. We hebben een real time dashboard wat bijvoorbeeld ontwikkelingen op afdelingsniveau kan bijhouden en dat geeft veel informatie voor sturen.”

Cari van Slooten, psychiater bij GGZ inGeest, werkt sinds 2014 met zijn team aan het terugdringen van dwang, dit tegen de landelijke trend in. ”Altijd kritisch kijken naar de noodzaak tot verlengen én elke keer opnieuw een analyse maken van de risico’s en de mogelijkheden. Bij twijfel in overleg en geef iedereen in een kans.”

Deelnemen aan lerend netwerk Voorkomen van verplichte zorg
Akwa GGZ ondersteunt een lerend netwerk Voorkomen van verplichte zorg. Hierin kunnen zowel klinische als ambulante teams van verschillende organisaties ervaring en informatie uitwisselen om met én van elkaar te leren. Hypotheses en verbetermogelijkheden worden besproken en omgezet in een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak op teamniveau.

Teams krijgen ondersteuning van een projectleider en per team leidt dit tot een eigen plan van aanpak. Elke 3 maanden vinden bijeenkomsten plaats waarin vertegenwoordigers van de deelnemende teams met elkaar succesvolle casuïstiek delen én informatie en ideeën uitwisselen.

Er zijn inmiddels vijf ambulante teams die meedoen aan dit lerend netwerk. Wil je meer weten of als organisatie aansluiten bij dit lerend netwerk? Neem dan contact op met Ben van der Putten, projectleider lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg.

Activiteiten van de coalitie
Op landelijk niveau wil de coalitie verschillende initiatieven aan elkaar verbinden, bijeenkomsten organiseren en bijdragen aan het leren van elkaar. 7 maart 2023 is er een congres over het voorkomen van verplichte zorg. Wil jij op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws van de coalitie? Meld je hier aan.

Publicatie over de evaluatie van de ART monitor

Wetenschappelijk-onderzoek

Tussen 2017 en 2019 is er onderzoek gedaan naar de ART monitor. De centrale vraag was of dit nou een goed instrument is om de mate van implementatie binnen teams te meten? Teams en auditoren die met de ART monitor werken blijken het als een goed instrument te ervaren . De ART monitor is naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek verder aangescherpt. Lees hier alles over in het recent gepubliceerde artikel! U kunt deze openen via deze link.

Wij danken alle 18 ggz-instellingen en RIWBs die deel hebben genomen aan dit onderzoek en in het speciaal de auditoren en teams die een actieve rol hebben gespeeld!

De ART onderzoeksgroep:

Lieke Zomer
Yolande Voskes
Lisette van der Meer
Jaap van Weeghel
Guy Widdershoven

De gevalideerde ART monitor!

De afgelopen 2 jaar vond er een groot landelijk onderzoek plaats met als doel de validiteit en betrouwbaarheid van de ART monitor te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 20 verschillende organisaties in Nederland. Data is verzameld aan de hand van audits en terugkoppelingen met de ART monitor. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de ART monitor een valide en betrouwbaar instrument is om de implementatie van ART binnen teams te meten.

Klik hier voor de gevalideerde ART monitor.

Graag willen we iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek hartelijk danken. Speciale dank aan alle auditoren en teams die deel hebben genomen aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

De ART onderzoeksgroep:
Lieke Zomer
Yolande Voskes
Lisette van der Meer
Jaap van Weeghel
Guy Widdershoven

 

 

ART Platformbijeenkomst 4 december 2017

oorspronkelijk-logoklein-2

Platformbijeenkomst Active Recovery Triad (ART)
georganiseerd door de stichting HIC

Op 4 december 2017 vond op de vertrouwde locatie De Soester Duinen in Soest de tweede ART platformbijeenkomst plaats. In een gemoedelijke sfeer konden de ca. 100 aanwezigen hun ART-kennis bijspijkeren via plenaire sessies, pitches en workshops. Uiteraard was er ook weer volop ruimte op met elkaar te netwerken. Het was kortom een interessante en inspirerende ochtend!

Hieronder kunt u de verschillende presentaties en workshops vinden die zijn gegeven op de platformbijeenkomst:

Ontwikkeling ART – Tom van Mierlo

Stand van zaken ART onderzoek – Yolande Voskes en Lieke Zomer<

Workshop ART Monitor – Lieke Zomer en Eveline Duimelaar<

Workshop Cognitieve Adaptie Training CAT – Michelle van Dam<

Workshop ART implementatie in de praktijk – Bram Berkvens en Femke Dirkx<

Workshop Noabergoud: het nieuwe Beschermd wonen? – Geeske van der Weerd<

“Ik wil die ervaringswerker zijn die ikzelf heb gemist”

start here

Bas Platvoet, afkomstig uit het Twentse Oldenzaal, werkt als ervaringsdeskundige bij GGZ Leiden. “Als ervaringsdeskundige kun je voor je eigen verhaal uitkomen zonder een façade op te hoeven houden. Dat werkt bevrijdend, en het is handig als je veel hebt meegemaakt. Eigenlijk heb ik de psychiatrie ingeschakeld als instrument naar een gezond leven.”

Bas werkte 15 jaar in de horeca, waarvan 3,5 jaar in het buitenland. Terug in Nederland begon hij in 1999 aan een opleiding consumptieve techniek (kookleraar) bij PTA Fontys in Amsterdam en werd hij kookleraar in het speciaal onderwijs. Kort na zijn verhuizing naar Leiden bleek zijn vader echter een terminale vorm van darmkanker te hebben. De prognose was 3 maanden, maar hij heeft uiteindelijk nog een jaar geleefd. Een maand na de diagnose van zijn vader kreeg Bas zelf uitvalsverschijnselen aan zijn rechterzijde en onderlijf. Het bleek te gaan om een nekhernia, waarvoor hij op 28 december 2001 werd geopereerd. “Ik was bang dat ik vanaf mijn nek verlamd zou raken, maar toen ik uit mijn narcose ontwaakte, bleek ik vrijwel alles nog te kunnen bewegen. Wel had ik onder meer moeite met lopen en staan, had ik last van darm- en blaasproblemen en neuropathische pijn en was ik snel vermoeid. De einddiagnose was een incomplete dwarslaesie. Ik had echter geluk gehad met het feit dat ik nog wel kon lopen.”

Na zijn revalidatie ging Bas op arbeidstherapeutische basis aan het werk. Door misverstanden ging dat echter niet goed, waarna hij werkloos werd. Hij werd gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kreeg voor een deel WW.

Alvast in zijn graf gaan liggen

“Zo had ik binnen korte tijd vier ‘life events’. Het verlies van mijn baan vormde echter de druppel. Ik gleed af in een zware depressie, die bijna 5 jaar heeft geduurd. In februari 2003, net na de dood van zijn vader, meldde ik me bij GGZ Leiden. Daar kreeg ik de diagnose ‘depressief-psychotisch’. Het was een heftige tijd, met angsten, depressies en crises. Juist de angst voor de dood heeft me toen in leven gehouden. Ik dacht veel na over de dood en had een gevecht met de eenzaamheid en met het leven. Soms werd mijn beleving surrealistisch. Ik ging als het ware alvast in mijn graf liggen en fantaseerde dat mensen me zagen liggen en zeiden: ‘tot ziens, ga maar!’”

In die tijd kwam er ook nog een strijd bij met het UWV. “In september 2006 kreeg ik een brief dat ik 35.000 euro moest terugbetalen doordat ik ten onrechte twee uitkeringen had (WW en WAO). Met mijn uitkering van amper 900 euro per maand zou ik daardoor 40 jaar lang moeten aflossen – een vreselijk perspectief. Door dit alles kwam er in november 2006 nog een zware psychose overheen. Bas werd met een IBS opgenomen en kwam in een isoleercel terecht. “Nooit in mijn leven was ik zó doordrenkt van angst. Bij flarden kan ik me er nog wat van herinneren. Mijn cannabisgebruik zal daar ook geen goed aan gedaan hebben; ik gebruikte het als zelfmedicatie en om in slaap te komen.”

Na de psychose begon Bas echter te werken aan zijn herstel. “Dankzij die psychose kreeg ik het besef dat ik mijn leven moest omgooien. Als ik op de oude voet was doorgegaan, zou ik het niet hebben overleefd. Ik was destructief en ging alsmaar door, zonder te luisteren naar mezelf of naar mijn hulpverleners.” Hij ging toen op meerdere fronten aan de slag, met hulp van een spv’er. Met behulp van een advocaat werd de schuld bij het UWV kwijtgescholden. Om zijn lichamelijke conditie op te bouwen en mentaal sterker te worden, ging hij fanatiek fietsen en fitnessen. Ook ging hij als vrijwilliger gehandicapte kinderen vervoeren. “Ik merkte dat er langzaam weer een stijgende lijn in zat. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en durfde wat meer onder de mensen te komen. Na verloop van tijd kon ik het weer aan om op een terrasje te zitten en vond het steeds leuker om mensen te kijken. ‘Wie lacht niet, wie de mens beziet?’ Ook nu nog vind ik het hartstikke leuk om mensen te kijken.”

Tranen bij contract

Bas volgde tevens een Liberman-training, om meer inzicht te krijgen in zijn cannabisverslaving. “Zo kwam ik in contact met mijn huidige teammanager Yvonne Winkelmolen. Ze startte een kookclubje bij GGZ Leiden en vroeg of ik dat wilde begeleiden. Omdat ik een bezigheid zocht, ging ik dat doen. In het begin stond ik er met knikkende knieën en tolde van onzekerheid. Kon ik nog wel aardappelen koken en andere taken doen? Maar gaandeweg ging ik het steeds leuker vinden; ik heb het 4,5 jaar gedaan.

Met Kerstmis 2010 (inmiddels was ik lid van de Cliëntenraad GGZ Leiden) stond ik op een koude winderige avond bij het graf van mijn vader. Ik zei dat ik graag weer wilde gaan koken en vroeg of hij me een handje kon helpen. Kort daarna kwam ik bij de opening van de nieuwbouw in Oegstgeest Yvonne Winkelmolen tegen. Ze zei dat ze een nieuwe kliniek gingen openen op het terrein in Oegstgeest en vroeg of ik daar kok wilde worden. Hoewel ik nog erg onzeker was, heb ik ja gezegd. Toen ik op 27 september 2011 mijn arbeidscontract tekende, pinkte ik een traantje weg, want ik had me er al bij neergelegd dat ik de rest van mijn leven in de WAO zou zitten. Op 15 november ben ik aan het werk gegaan. Inmiddels ben ik betaald ervaringswerker met een vast contract. Ook verkeer ik in een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.”

Toen ik werd aangenomen, had ik een dubbelfunctie: kok en ervaringswerker. Maar dat bleek uiteindelijk toch niet prettig te combineren. Het aansturen van de keuken is erg arbeidsintensief; daardoor heb je nauwelijks tijd om je ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. In april van dit jaar zijn we echter de daadwerkelijke samenwerking aangegaan met Cluster Hotel, een onderdeel van GGZ Rivierduinen, waarbij er nieuwe koks bij onze kliniek in dienst zijn gekomen. In de begintijd zat ik nog in een transitieproces om de keuken goed over te dragen, maar dat is vrijwel afgerond. Nu kan ik me verder ontwikkelen als ervaringswerker; dat is wat ik graag wil. Je moet dat echter langzaam ontwikkelen; ook de cliënten moeten eraan wennen.”

Van ziektegericht naar krachtgericht

“De essentie van mijn huidige werk is: aansluiten bij de kracht van cliënten; dat kan me ontzettend inspireren. Ik vind het prachtig om te zien hoe cliënten aan hun herstel werken. Ik zie hoe ze binnenkomen en waar ze na verloop van tijd staan. Pas had ik een fantastisch gesprek met een cliënt die anderhalf jaar geleden was opgenomen. Hij toonde inzicht en de wil om eruit te komen. Ook wist hij wat zijn talenten en tekortkomingen waren. Als het goed gaat, geef ik ook complimenten.

In het team is men nog veel ziektegericht, terwijl ik uitga uit van de kracht van een cliënt. Kijk naar wat er wél goed gaat: hoe groot is iemands veerkracht; waar zitten zijn talenten?

Die omslag maken naar herstelgericht denken is een proces dat veel tijd kost om zorgvuldig uit te voeren. Al helpt het zeker dat ons team nu is geschoold in SRH (systematisch rehabilitatiegericht handelen), de methodiek van de RINO-groep. Binnenkort volgt een ROPI-meting (Recovery Oriented Practices Index) en we doen mee aan het Doorbraakproject ROM (Routine Outcome Monitoring). Dat zijn allemaal ingrediënten voor een herstelgerichte toekomst voor onze cliënten en onze kliniek.”

‘Betaalde hobby’

Bas is de eerste ervaringsdeskundige in zijn team (High Care Oegstgeest). “Ik vind het een zeer motiverende uitdaging en heb het gevoel dat ik echt iets kan bijdragen. Wel merkte ik in het begin nog wat onwennigheid bij het team: kon ik het werk wel aan; zou ik geen terugval krijgen? Eens per maand heb ik intervisie, en 95% gaat over kwartiermaken. Want hoewel er meerdere ervaringsdeskundigen bij GGZ Leiden werken, druppelt het nog maar weinig door op de werkvloer. Je moet stevig in je schoenen staan en vooral klaar zijn met je problemen om je te kunnen manifesteren. Het kost jaren voor het echt is doorgedrongen tot de serieuze psychiatrie.

Eigenlijk wil ik een soort ervaringswerker zijn die ik zelf heb gemist: iemand die aansluit bij een herstelproces dat hij zelf ook heeft beleefd. Er moet een klik zijn. Een supporter van Ajax en een van Feyenoord communiceren niet zo prettig, maar met twee van dezelfde club wordt het hartstikke gezellig. Het is geweldig dat ik nu eindelijk mezelf kan zijn. In Twente zeggen ze weleens: ‘het is nog nooit zo donker of het wordt wel weer licht’. Negen jaar geleden (toen ik al had geaccepteerd dat ik altijd in de WAO zou blijven) had ik nooit gedacht dat ik nog ooit zo’n motiverende baan zou krijgen en me zo goed zou voelen. Het is fantastisch als je dat gevoel kunt uitdragen naar de cliënt. Het is een heel motiverende uitdaging en ik hoop mijzelf te kunnen door ontwikkelen tot een volwaardig teamlid en een inspirerende en gedegen ervaringswerker.

Als mensen vragen naar mijn werk, zeg ik: ‘ik werk niet; ik heb een betaalde hobby.’ Eigenlijk heeft het leven dat ik heb geleid, me gevormd voor het werk dat ik nu doe. Ik heb van de ellende mijn beroep gemaakt. Wel moet ik uitdaging hebben; er moet een beetje strijd in zitten. Ik houd ervan om iets wat bijna niet mogelijk is, toch mogelijk te maken. Zo kostte het als kok aardig wat moeite om er in de keuken gezonde voeding doorheen te krijgen. Ook moest ik weer groeien in het arbeidsproces na een periode van werkloosheid.”

Missing link

“Op de afdeling High Care was het handig dat ik een dubbelfunctie had: ervaringsdeskundige én kok. Want iedereen weet: je moet nooit ruzie krijgen met een kok; dan krijg je slecht eten. Het belangrijkste is: neem de tijd. Ik hanteer graag de presentiemethode en ga bewust ergens in mijn eentje zitten. Vaak komt er dan een cliënt aan dwarrelen. Ik vraag dan of hij een kop koffie wil en dan gaan we samen even zitten. Soms hoef je niet eens iets te zeggen. Vorige week zat ik drie kwartier naast een cliënt en keken we gewoon een beetje naar buiten. Ik wil een bruggenbouwer zijn tussen cliënt en behandelaar. Van een professional móeten ze wat, maar van mij kríjgen ze wat: een gevoel van gelijkwaardigheid en kameraadschappelijkheid. Zo bouw je dat langzaam op. Ervaringsdeskundigheid zie ik ook als een ‘missing link’ in de evolutie van de herstelgedachte.

Een psychiater vergeleek ooit de toekomst van de zorg met een cliënt die met een picknickmandje door een straatje loopt en zelf uitkiest wat hij wil hebben, bijvoorbeeld sport, gezonde voeding of goede psychologische hulp. Zo gaat hij er zelf mee aan de slag. Bedachte dingen zoals een traject of een programma werken niet, omdat daarbij het initiatief bij de hulpverlener ligt. De cliënt moet het echter doen: herstellen doe je zelf, maar niet alleen. Herstellen doe je samen. Volgens psycholoog Frans de Waal is empathie de verbindende emotie die ons tot mensen maakt. En daarin zit hem de kracht van ervaringsdeskundigheid. Want iemand die een depressie heeft meegemaakt, kan zich heel vaak beter inleven in iemand die een depressie heeft. Zelf zou ik zo iemand als raad geven: blijf dicht bij jezelf, en doe dingen waar je je goed bij voelt of waar je vertrouwd mee bent. Ga je eigen weg.”

Geland in de boter

“Ik wil graag helpen om de omslag te maken van ziektegericht denken naar herstelgericht denken. Maar dat vergt tijd en je hebt geduld, vastberadenheid en humor nodig. Ik moet dan ook steeds manoeuvreren tussen medewerkers en cliënten. Ook zou ik graag nog een ervaringswerker bij High Care willen, om mee te kunnen sparren. Al heb ik nu veel minder het gevoel dat ik mijn positie nog moet waarmaken. Ik ben nu veel beter bekend bij cliënten en collega’s; ik ben aardig geland.”

Wel heeft Bas een hekel aan autoriteit en gaat hij het liefst zijn eigen weg. “Maar gelukkig is mijn teammanagement heel flexibel en invoelend en ze laten me vrij. Fantastisch dat ik binnen zo’n organisatie betaald mag werken. Qua werk ben ik niet alleen met mijn neus, maar met mijn hele lijf in de boter gevallen!”

 Stan de Laat

 

Graag horen we uw ervaringen met langdurige verblijfszorg en mening over ART. Op de eerste plaats om hier met elkaar van te leren. Wat is helpend en wat belemmerend voor het herstel van uzelf of van uw naasten?

Heeft u een verhaal dat ons helpt om ART goed vorm te geven meldt u dan via het contactformulier, of neem op andere wijze contact met ons op.